preloader

Obchodné právo

Zakladanie, zmeny, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností, prevody obchodných podielov, záväzkové právo, uplatňovanie pohľadávok na súdoch

Občianske právo

Darovacie zmluvy, kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, vecné bremená, susedské spory, ochrana vlastníckeho práva, náhrada škody, dedičské právo, bezdpodielové spoluvlastníctvo manželov, vypriadanie podielového spoluvlastníctva

Rodinné právo

Výživné, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti, určenie a zapretie otcovstva, schválenie právnych úkonov za maloletých

Právo duševného vlastníctva

Autorské právo, licenčné zmluvy

Nehnuteľnosti

Komplexné právne služby pri predaji nehnuteľností , vyporiadanie pozemkov, spory o určenie vlastníckeho práva k pozemkom

Konkurzné právo

právne poradenstvo k osobnému bankrotu formou konkurzu alebo splátkového kalendára

Zavolajte nám, radi vám pomôžeme