preloader
20. marca 2019 In Nezaradené

Vymáhanie pohľadávok úspešne

Pre úspešné vymoženie pohľadávky nestačí dnes len výhra na súde (a teda previerka, či s klientom na súde „unesieme spoločne“ dôkazné bremeno), ale aj dôsledná analýza majetku dlžníka a jeho preverovanie počas celého súdneho sporu. Inak môže nastať „ v praxi sa často vyskytujúca skutočnosť“, že klient síce na súde vyhral, avšak dlžník už majetkom nedisponuje. V takom prípade je vymoženie pohľadávky veľmi komplikované, ak vôbec v praktickej rovine možné. Preto je nevyhnutné pred prevzatím prípadu, ale aj počas jeho zastupovania, dôsledne preverovať stav majetku dlžníka. A nielen stav majetku. Od júla 2016 je „spustený“ napr. tzv. „register exekúcií“. Je vhodné si preveriť dlžníka, akými exekúciami je zaťažený a či vôbec. Logicky je pre veriteľa výhodnejšie, ak jeho dlžník nie je „poznačený“ exekúciou.

Marenie uspokojenia veriteľa dlžníkom

Samozrejme, „netreba nikdy hodiť flintu do žita“. Aj v takýchto prípadoch, existuje možnosť odporovať právnym úkonom, či podať trestné oznámenie za poškodzovanie veriteľa (napr. dlžník previedol majetok na blízku osobu za účelom vyhnúť sa plneniu veriteľovi), možnosť sankcionovať a žiadať náhradu škody od fyzickej osoby konateľa (ak je jeho spoločnosť v dôsledku „jeho činnosti“ bezmajetná).

Vymáhanie pohľadávky cez skúsenú AK – správne rozhodnutie

Hľadáte niekoho, kto Vám s tým pomôže? Máte dve možnosti. Zaplatíte menej, „risknete to“ a najmete si na vymoženie pohľadávky „nejaký“ subjekt z internetu bez advokátskej licencie. Druhá je síce o niečo drahšia, avšak klientovi zaručí istotu v právnych vzťahoch, v konaní pred súdom a najmä istotu posúdenia, či má vôbec zmysel Vašu pohľadávku vymáhať. Táto istota je garantovaná aj povinným poistením našej advokátskej kancelárie na poistnú sumu 1,5 mil. eur. A naše skúsenosti? Absolvovali sme stovky vymáhacích konaní, takže sme v tomto segmente „doma“. Stačí si pozrieť naše referencie.

Postup pri vymáhaní pohľadávky

  1. Na základe dodaných údajov spracujeme posúdenie bonity Vašej pohľadávky. Inak povedané, posúdime, či má vôbec zmysel pohľadávku vymáhať.
  2. Podpíšete s nami dohodu a udelíte nám splnomocnenie. Podpis je možné zabezpečiť i na diaľku, bez nutnosti osobnej návštevy.
  3. Dlžníka najprv vyzveme k úhrade mimosúdne, resp. sa s ním skontaktujeme buď osobne alebo telefonicky.
  4. Ak nebude mimosúdne rokovanie úspešné (úhrada dlhu, splátky, ručenie, zabezpečenie pohľadávky napríklad záložným právom, a iné), tak vec postúpime pred súd a podáme žalobu.
  5. Zvážime aj iné možnosti, ako napríklad iniciovanie konkurzného či reštrukturalizačného konania, podanie trestného oznámenia a iné.
  6. Klienta zastupujeme aj v exekučnom konaní, resp. v konkurznom alebo v reštrukturalizačnom konaní.
  7. Poskytneme pomoc pri zabezpečení pohľadávky, resp. pomáhame s vymáhaním pohľadávky (Napr. napádame platnosť právnych úkonov, ktorými sa dlžník „zbavoval“ majetku. Odporujeme právnym úkonom, ktorými dlžník svoj majetok zmenšil (darovanie, predaj, zabezpečenie).

Leave a Reply